سازمان کنفرانس

 

دکنرسهیل ذوالفقاری عضو هیئت نظارت و ارزیابی دانشگاه علمی کاربردی استان سمنان
 دکترامیرحسین پیرمرادی  عضو كميته علمي و كميته داوران 
دکترMohsen Motaharinezhad  عضو سازمان نظام مهندسی کشور
دکتر مهدی سالمی  دانشگاه ازاد اسلامی